Warning: preg_match(): Unknown modifier '2' in /home/manja/domains/manjahandenvoetverwennerij.nl/public_html/modules/mod_swmenupro/functions.php on line 2597
Algemene Voorwaarden Manja, Hand- en Voetverwennerij.

1. Algemeen:
- Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Manja, Hand- en Voetverwennerij en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en/of leveringen van producten, waarop Manja, Hand- en Voetverwennerij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen van Manja, Hand- en Voetverwennerij:
- Manja, Hand- en Voetverwennerij zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op moment bekende stand der wetenschap. Manja, Hand- en Voetverwennerij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling,

3. Afspraken:
- De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Manja, Hand- en Voetverwennerij melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Manja, Hand- en voetverwennerij 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling in rekening brengen. Indien cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt Mag Manja, Hand- en Voetverzorging de verloren tijd op de behandeling inkorten en toch het gehele honorarium in rekening brengen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Manja, Hand- en Voetverwennerij de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen.
- Manja, Hand- en Voetverwennerij moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan cliënt melden.

4. Betaling:
- Manja, Hand- en Voetverwennerij vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven tijd of zolang de voorraad strekt. Cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
- Indien cliënt na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht Manja, Hand- en Voetverwennerij alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.
- Tevens heeft Manja, Hand- en Voetverwennerij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgave van redenen.

5. Persoonsgegevens:
- De cliënt voorziet Manja, Hand- en Voetverwennerij voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Manja, Hand- en Voetverwennerij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
- Manja, Hand- en Voetverwennerij neemt deze persoonlijke gegevens van cliënt op een klantenkaart. Manja, Hand- en Voetverwennerij behandelt deze gegevens van cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Manja, Hand- en Voetverwennerij zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van cliënt.

6. Geheimhouding:
- Manja, Hand- en voetverwennerij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Manja, Hand- en Voetverwennerij verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid:
- Manja, Hand- en Voetverwennerij is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat Manja, Hand- en Voetverwennerij is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
- Manja, Hand- en Voetverwennerij is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen , die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie:
- Manja, Hand- en Voetverwennerij geeft de cliënt één week ( 7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien:
* De cliënt andere producten dan de door Manja, Hand- en Voetverwennerij geadviseerde producten heeft gebruikt.
* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
* De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging en diefstal:
- Manja, Hand- en Voetverwennerij heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Manja, Hand- en Voetverwennerij meldt diefstal altijd aan bij de politie.

10. buy priligy
buy levitra
buy kamagra
buy propecia
buy clomid
Behoorlijk gedrag:
- De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Manja, Hand- en Voetverwennerij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgave van redenen.